جلسه سوم دوره دوم مدیریت مد در تاریخ 31 شهریور برگزار شد.

پیگیری تست های دانشجویان.
سوالات دوستان راجب نتایج تست هایشان پاسخ داده شد.
تست های راست مغز و چپ مغز از جلسه گذشته توضیح داده شد.
شروع تدریس مدیریت کسب و کارو.
توضیحاتی در باره چارچوب های ذهنی.
تعریف مدیریت و جایگاه انسانی.
مدیریت 4 وظیفه اصلی دارد مثل
برنامه ریزی – سازماندهی – هدایت – سرپرستی – کنترل جهت رسیدن به سازماندهی
فرایند چیست؟
اثر بخشی چیست؟

یک مدیر برتر چه تعریف هایی دارد؟
تعریف چشم انداز
پخش و نقد و بررسی چند کلیپ که مربوط به مدیریت کسب و کار می شد
مبحث تمرکز و خودشناسی