تدریس مبحث EGO

EGO چیست؟

EGO چارچوب های ذهنی افراد است که از کودکی در ناخوآگاه آنها ثبت شده

انواع egoها عبارت است از :
۱. مقاومت
۲. در آینده بودن
۳. رقابت جویی
۴. قضاوت کردن
۵. هویت سازی
۶. بیشتر خواستن
۷. وابستگی داشتن
۸. جلب توجه
۹. محق بودن
۱۰. خود کم بینی
۱۱. نقش بازی کردن
۱۲. تمایز طلبی
۱۳. مبهم اندیشی

صحبت درباره تفاوت ارزیابی و قضاوت
تدریس مبحث مزاج شناسی بدن که شامل:
Vata pitta kapha

می شود

مبحث هوش های غالب فرد بر اساس تئوری گاردنر که شامل:

۱- هوش تصویری-فضایی

۲- هوش کلامی

۳- هوش منطقی-ریاضی

۴- هوش جسمی-حرکتی (اندامی-جنبشی)

۵- هوش موسیقیایی (ریتمیک)

۶- هوش برون‌فردی

۷- هوش درون‌فردی

۸- هوش طبیعت‌گرا

می شود.

تدریس SWOT